İGEME Akademi

Kobi Yönetim Danışmanı ve Koçu Yetiştirme Koçluk Programı

Büyüme yolunda olsun pazar bulma konusunda olsun KOBİ olan kişilere yol gösterecek nitelikte, aynı zamanda bir sorunla baş etmenin nasıl yapılabileceği konularında öneriler ve yol gösteren kişi olarak KOBİ danışmanları, kişilere bir doktor gibi tavsiyelerde bulunacak.

 • Reel sektörün ihtiyacı olan öğrenme ve bilgi
 • Sürdürülebilir ve sürekli öğrenme
 • Öğrenmeyi öğreten sistem

Eğitim Programı Ana Başlıkları Genel Konular

 • İş Planı Hazırlama
 • AB proje yazma ve yönetme
 • Kaizen ve Ofsett İş planı Hazırlama
 • Finansal Okur Yazarlık
 • Fizibilite hazırlama
 • İş akışı ve kronolojik iş döngüsü hazırlama
 • Bütçeleme ve İş akışı
 • İnsan kaynakları ve Kariyer planlama
 • KVKK
 • Temel İşletme Hukuku
 • Eğitimcinin eğitimi
 • Marka ve Patent
 • Etkili sunum teknikleri
 • Mesleki yazışma sözleşme ve teklif hazırlama

Eğitim Programı Kobi Koçluğu Branş Konuları

 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu kavramsal çerçeve
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Ekonomisi
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Çeşitleri ve Fırsatları
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu için pazarlama
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu için dijital pazarlama
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu hukuku
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu yönetim organizasyonu
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Hukuku
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Teşvikleri
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu ve Markalaşma
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Stratejisi
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Fuarlar
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu 3.parti işbirliği
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu event marketing
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Barter
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Organizasyonlar
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Networkmarketing
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu online pazarlar
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu İnternet
 • Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Dijital pazarlama

Kobi Danışmanlık ve Koçluğu Başarı hikayeleri
Yönetim Bilimi
İşletme Yönetimi (Temel işletme kavramları, işletme stratejileri, yönetim organizasyonu, işletme faaliyetleri, örgütlenme, planlama, stratejik yönetim, işletme analizi vb.)
Finansal Yönetim (Finansal yönetim kavramları, bütçe, finansal tablolar, finansal planlama, finansal oranlar, sermaye yönetimi, vadeli işlemler, finansal ve ekonomik analiz, sermaye yönetimi, yönetim muhasebesi vb.)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İnsan kaynakları yönetimi kavramları, istihdam ve çalışma yönetimi, ücret, eğitim, motivasyon, performans yönetimi, vb.)
Üretim Yönetimi (Üretim yönetimi kavramları, üretim maliyeti, süreç yönetimi, ürün geliştirme, stok yönetimi, kalite yönetimi, lojistik ve tedarik yönetimi vb.)
Teknoloji Analizi ve Teknoloji Yönetimi
Pazarlama Yönetimi (Pazarlama stratejileri, satış, fiyat, dağıtım, tutundurma, müşteri memnuniyeti, mağazacılık, pazarlama araştırması yöntemleri/teknikleri),
Ekonomik Analiz
Yatırım Analizi
Sektör Analizi
Örgütsel Davranış
Anket Uygulama ve Analiz Yöntemleri, Örnekleme Yöntemleri
Hukuk (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku vb.)
Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri
Ar-Ge ve Yenilikçilik
Proje Yönetimi (Proje yönetimi teknikleri ve ilkeleri, risk yönetimi/proje risk yönetimi vb.)
KOBİ Politikaları
Devlet Teşvik ve Destekleri
Garanti ve Kefalet Sistemleri
Ulusal ve Uluslararası Fonlar ile Fonların Kullanımı
Enerji Verimliliği Mevzuatı
 
KOBİ Danışmanlığı  Eğitimi
İÇERİK
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ’yi çevreleyen ve başarısını etkileyen her tür harici çevresel faktör etkisinin analiz edilmesi sürecini,
FAALİYET PLANI: Hizmetin kapsamını oluşturmak ve hizmetle ulaşılması amaçlanan hedefleri gerçekleştirmek için gerekli detayların (başlama ve tamamlanma zamanı, uygulanma süreci, sıra, süre, öncelik vb.) belirlenmesini,
HİZMET SÖZLEŞMESİ: Hizmetin kapsamı (hedef, sonuç, tarih, zaman çizelgesi, iş hacmi vb.), hizmetin çıktıları, kaynaklar, ücret, masraflar, sorumluluk, sona erme, revizyon ve uyuşmazlıklar gibi hususlara ilişkin olarak tarafların aralarında hak ve hukuki yükümlülük doğuracak biçimde iradelerini birbirlerine uygun olarak açıklamalarını içeren belgeyi,
HİZMET TEKLİFİ: KOBİ’ye verilecek hizmete dair hedef, teknik yönler (konu, kapsam vb.), ücret, tarafların sorumlulukları gibi hususlara ilişkin önerileri içeren, onay ve karar için KOBİ’ye sunulan belgeyi,
İŞ KIRILIM YAPISI: KOBİ Danışmanının, hizmetle belirlenen hedeflere ulaşmak ve beklenen sonuçları elde etmek için yürüttüğü çalışmaları hiyerarşik olarak ayrıştırmasını, kısaca hizmetin toplam kapsamının düzenlenmesini ve tanımlanmasını,
İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: KOBİ için hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sürece ilişkin ilerlemeyi ve performansı izlemek, gözden geçirmek ve düzenlemek, değişiklik yapılması gereken alanları belirlemek ve ilgili değişiklikleri başlatmak için kurulan sistemi,
KONTROL NOKTASI: Planlanan hizmetin performansını izlemek ve gerçekleşmeleri değerlendirmek üzere önceden üzerinde anlaşılan ve gerektiğinde uygun düzeltici eylemlerin yapılacağı eşikleri,
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ): 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan işletmeleri,
ÖZ DEĞERLENDİRME: Kendi performans ve gelişimini bağımsız olarak, gerçekçi şekilde kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyetini,
PRENSİP ANLAŞMASI: Tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik başlangıç gereksinimleri belgeleme sürecini,
RİSK ANALİZİ: KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin risklerin gerçekleşme olasılıklarını ve olası etkilerini değerlendirerek, bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemler ile birleştirerek yapılan ayrıntılı analizi,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
SORUN ALANLARI: KOBİ’nin mevcut durumunun analizi çerçevesinde neden sonuç ilişkisi içerisinde ortaya konulan, arzu edilmeyen ve çözümlenerek bir sonuca bağlanması gereken hususları,
TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

KOBİ DANIŞMANIN BİLGİ VE TANIMLARI
İşletme yönetimine ilişkin kavramları tanımlar
KOBİ’nin faaliyet yapısı ile faaliyette bulunduğu piyasanın analizi ve değerlendirilmesine yönelik kriterleri açıklar.
KOBİ’nin işletme stratejilerini değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’nin mal ve hizmetinin üretim, satış, sunum gibi hususlarına ilişkin yasal kısıtlarını içeren mevzuatları açıklar
Finansal yönetime ilişkin kavramları tanımlar
KOBİ’nin bütçe ve mali yapısını değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’nin finansal verilerinin, sektör ve rakipleriyle kıyaslanmasına yönelik değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’nin yatırım plan ve kararlarına ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’nin piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını değerlendirmeye yönelik finansal analiz yöntemlerini açıklar.
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini belirleme yöntemlerini açıklar.
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.
KOBİ’nin ücret ve işe alım politikaları, çalışan seçim kriterleri ile personel devir hızı değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’de çalışan oryantasyonu ve eğitimleri ile ilgili süreçleri değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BU KA DAR YA ZI YI O KU YAN KA ZAN MAL I B İ Zİ A R A

KOBİ çalışanlarının motivasyonu ve motivasyon geliştirme, teşvik süreçlerine ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ çalışanlarının performans değerlendirme süreçleri ve performans ölçüm kriterlerini açıklar.
Çalışan görev tanımları ile görevde yükselme süreçlerini ve değerlendirme kriterlerini açıklar
Pazarlama ve satış yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasayı (pazarı) analiz ve değerlendirme yöntemlerini (pazar bölüm/bölümleri ve fiyat yapısı, rekabet yapısı, mal/hizmet yapısı, pazar payı, talep yapısı vb. açısından) açıklar.
KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini; rekabet yapısı, talep yapısı, müşteri yapısı vb. hususları dikkate alarak tanımlar.
KOBİ’yi müşteri yönetimi (müşteri verimliliği, müşteri beklentileri, müşterinin yapısı ve demografik özellikleri) açısından analiz ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’yi müşteri memnuniyeti açısından analiz ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.
Üretim yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.
KOBİ’de üretim yönetimini (üretim şekli, üretim planı, üretim kontrolü, kalite, maliyet, teslimat, fabrika yerleşim düzeni, bakım onarım vb.) değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’ye uygun üretim modelini belirleme yöntemini ürün özellikleri, ürün çeşitliliği, firma ölçeği ve kaynakları vb. unsurları dikkate alarak belirler.
KOBİ’nin hammadde ve satın alma yönetimini değerlendirme kriterlerini açıklar.
KOBİ’nin sipariş ve depo yönetimini değerlendirme kriterlerini açıklar.
KOBİ’nin teknolojik durumunu, ürün geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’nin mevcut durum analiz sonuçlarını raporlama yöntemlerini açıklar.
KOBİ’nin yüksek nitelikte alan uzmanlığı gerektiren sorununa ilişkin çözümleri sıralar.
KOBİ’ye sunacağı hizmetin kapsamını, hedefini ve süresini proje yönetimi ilkelerine göre tanımlar.
KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin iş kırılım yapısını belirler.
KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.
KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin sözleşmede yer alması gereken idari, mali, hukuki, mesleki vb. koşulları tanımlar.
KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak kullanacağı kaynakları tanımlar.
KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak KOBİ dışından kullanılacak kaynakları (KOBİ politikaları, devlet teşvikleri ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar, KOBİ kredilerine yönelik garanti ve kefalet sistemleri vb.) mevzuatlarını açıklar.
KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak hizmet süreçlerini tanımlar.
KOBİ’ye sunacağı hizmetten beklenilen çıktıları ve performans göstergelerini tanımlar.
Stratejik yönetime ilişkin ilkeleri tanımlar.
KOBİ’nin hedeflerine ulaşmasında uygulayacağı stratejileri açıklar.
KOBİ’de oluşturulacak örgütsel yapı ve süreçleri belirleme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin faaliyetlerin zaman planlamasını açıklar.
KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde oluşabilecek riskleri tanımlar.
KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde oluşabilecek risklere uygun alternatif çözümleri uygun yöntemlerle tespit eder.
Riskleri izleme ve kontrol yöntemlerini açıklar.
KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecindeki kontrol noktalarını açıklar.
KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde belirlediği kontrol noktalarında yapılacak değerlendirmelere yönelik kriterleri açıklar.
Kontrol noktalarında yapılacak değerlendirme sonuçlarını uygulamalara nasıl yansıtacağını açıklar.
KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecini izleme ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.
KOBİ’ye sunduğu hizmete ilişkin raporlama yöntemlerini açıklar.
KOBİ danışmanlığı hizmet süreçlerine ilişkin dokümantasyon, arşivleme ve doküman güncelleme yöntemlerini tanımlar
KOBİ’ye sunduğu hizmetin izleme ve değerlendirmesine ilişkin standart ve yöntemleri açıklar.
KOBİ’ye sunduğu hizmeti yasal hükümlere uygun olarak sonlandırır.

KOBİ Danışmanlığı : 
EDİNİMLERİN OLUŞTURULMASI GEREKEN YETENEKLER
KOBİ’nin işletme yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.
KOBİ’nin gelişim evrelerini bir bütün olarak ele alıp, ekonomi ve sektör koşullarına göre değerlendirir.
KOBİ’nin genel faaliyet yapısını inceleyerek analiz eder.
KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini; rekabet yapısı, satıcıların yapısı, müşterilerin yapısını vb. hususları dikkate alarak yapar
KOBİ’nin kullandığı teknolojileri analiz eder.
KOBİ müşterilerinin demografik ve ekonomik yapısı ile davranışsal özelliklerini; anketlerle elde edilen veriler veya müşterinin veri tabanındaki kayıtlarından istatistiksel yöntemler kullanılarak tespit eder.
KOBİ’nin muhasebe kayıtlarından işlem türleri ve hacimleri açısından müşteri verimliliklerini (maliyet etkenliği ve karlılık açısından) istatistiksel analiz yöntemleriyle tespit eder.
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle tespit eder.
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki içsel ve dışsal değişim dinamiklerini piyasa araştırması teknikleri ile tespit eder.
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki ürün veya hizmetin; üretim ve satışına/sunumuna ilişkin hukuki kısıtları ilgili mevzuatlarına bakarak belirler.
KOBİ’nin finansal yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.
KOBİ’nin likidite pozisyonunu, finansal ve faaliyet kaldıraç düzeyini, varlık kullanım etkinlik düzeyini ve karlılık düzeyini mali analiz tekniklerini kullanarak tespit eder.
KOBİ’nin mali oranlarını, sektör standart oranlarına göre değerlendirir.
KOBİ’nin en yakın rakipleri ile mali ve oprerasyonel kıyaslamasını yapar.
KOBİ’nin yatırım kararlarını mali açıdan değerlendirir
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını finansal analiz yöntemlerini kullanarak tespit eder
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini uygun yöntemlerle tespit eder.
KOBİ’nin insan kaynakları yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.
KOBİ’nin işe alım politikalarını personel seçim kriterleri ile analiz eder
KOBİ’nin çalışan oryantasyonu ile ilgili süreçlerini insan kaynakları oryantasyon yönetimi teknikleriyle analiz eder.
KOBİ’nin çalışan eğitimi ile ilgili süreçlerini eğitim ihtiyaç analiz yöntemleriyle analiz eder.
KOBİ’nin çalışan motivasyonu ile ilgili süreçlerini motivasyon ölçme araçları kullanarak analiz eder.
KOBİ’nin çalışanlarına yönelik performans değerlendirme süreçlerini, performans ölçüm kriterleri kullanarak analiz eder.
KOBİ’nin çalışanlarının görevde yükselme süreçlerini görevde yükselme ilkelerine göre analiz eder
Personel devir hızını analiz eder.
KOBİ’nin pazarlama yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.
KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmete ait talep yapısını piyasa araştırması yöntemleriyle tespit eder.
KOBİ’nin piyasa rekabet durumunu rekabet ve rakip analizleri yöntemleriyle analiz eder.
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki payını sektör analizi yöntemi ile tespit eder.
KOBİ müşterilerinin beklentilerini pazarlama araştırma teknikleri ile tespit eder
KOBİ müşterilerinin memnuniyetini pazarlama araştırma teknikleriyle tespit eder.
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasanın yapısını ekonomik tekniklerle analiz eder.
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu pazar bölüm/bölümlerini pazar araştırma yöntemleriyle tespit eder.
KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki fiyat ve fiyat dışı rekabet yapısını piyasa araştırma yöntemlerini kullanarak tespit eder.
KOBİ’nin üretim yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.
KOBİ’nin kapasite kullanım oranını üretim yönetimi teknikleriyle tespit eder
KOBİ’nin fire/atık oranını üretim yönetimi kayıp kaçak ölçüm yöntemleriyle tespit eder.
KOBİ’nin stok devir hızını mali analiz teknikleriyle tespit eder.
KOBİ’nin inovasyon yeteneğini, yeni ürün geliştirme ve uygulama tespit yöntemi ile analiz eder.
Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar.
Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanlarını tespit eder.
KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirir.
Tespit edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirir.
KOBİ’ye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları (ekonomik, teknik, mali boyut) belirler.
Tespit ettiği sorunların alan uzmanlığı gerektirip gerektirmediğini belirleyerek, yönlendirme yapar.
Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar.
KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, beklenen faydalar ile tutarlı olacak şekilde belirler
KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını belirler.
KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.
KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamında kullanılacak iç kaynakları belirler
KOBİ’ye sunulacak hizmet kapsamında kullanılacak dış kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirler.
KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri geliştirir
KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulamasına ilişkin sürecine dair performans göstergelerini belirler.
KOBİ’ye sunulacak hizmet sürecinde oluşabilecek riskleri ve alternatif çözüm önerilerini belirler.
KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulama sürecine dair kontrol noktalarını belirleyerek, değerlendirir.
KOBİ’ye sunulacak hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayacak izleme ve değerlendirme sistemini belirler.

Kobi Yönetim Danışmanı ve Koçu Yetiştirme Koçluk Programı Kimler Katılmalı

• Kariyerlerini vazgeçilmez olmak üzerine kurmak isteyenler
• İş ve gelecek kaygısı yaşamak istemeyenler
• Şirketlerinin çalışanları, Yönetici olmakisteyenler
• Gelecekte pazarlama konusunda proje geliştirmek isteyenler
• Üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyenler
• Çeşitli ülkelere göçmenlik veya iş başvurusundan bulunmak isteyenler
• Mesleki düzeyinin belgelenmesinin zorunlu olduğu şirketlerde çalışmak isteyenler
• Meslek tazminatı almak isteyenler
• Bazı kamu kurumlarında çalışmak isteyenler.
• Girişimciler, İş Yeri sahiplerini, Yöneticiler
• İşletme yönetimi, yönetim danışmanlığı ile ilgilenen akademisyen adaylarını ve bu alanda eğitim veren akademisyenleri,
• Girişimcileri, dijital dünyanın e-işletmelerinin yöneticilerini,
• Farklı alanlarda kariyer yapmış ve kendini pazarlama iletişimi alanında da geliştirmeyi amaçlayan profesyonelleri
• Danışmanlık yapmak isteyenler
• Koçluk yapmak isteyenler
• İş bulmayı garanti altına almak isteyenler
• İhracat, Sağlık Turizmi, Devlet Derstekleri, Teşvikler, Hibeler konusunda çalışmak isteyenler
• Kobilere yönelik hizmet veren firmalar
• Dijital Pazarlama konusunda kariyer yapmak isteyenler
• Eğitmen olmak isteyenler
• Ofis ve alandan bağımsız çalışmak isteyenler

Sadece İGEME Akademi’de var | İGEME EĞİTİM MANİFESTOSU

 • Kusursuz hizmet, kusursuz eğitim, kusursuz gelecek…

  Sınırsız katılım şansı. Eğitimlerimizden sertifika alan kursiyerimiz aynı eğitime eğitim bedeli ödemeden sadece otel/sınıf katılım ücreti ile dilediği zaman dilediği şehirde katılabilir. Kendini mesleğini güncelleyebilir.
 • Bedava Kütüphane. Eğitim için okuduğu slaytı vermeyen eğitmenler ve eğitim kuruluşları yerine slaytlar, kütüphane, sunum dosyaları, ulusla yada uluslararası rapor örnekleri ve data
 • İgeme ekiplerinin hazırlamış olduğu sektörünüze size özel datalar
 • İngilizce Sertifika; İgeme, Uluslararası Ticareti Geliştirme Derneği, Dünya Sağlık Turizm Organizasyonu iş birlikleri ile 70 ülkede referans zinciriniz olabilecek markamız ile size özel İngilizce Sertifika
 • Her yıl 10 Saat ücretsiz danışmanlık hizmeti “İGEME AKADEMİ” den eğitim alan sertifika eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz İGEME eğitmenlerinden çalışanlarından 10 saat ücretsiz kendilerine özel danışmanlık alabilirler
 • İGEME workshop ve vizyon arama toplantılarına ücretsiz ve sınırsız katılım İhracat Seferberliği kapsamında “İGEME AKADEMİ” eğitimlerine katılan tüm kursiyerler İGEME ailesinin bir ferdi olarak kabul edilir. İhracat, Sağlık Turizmi ve Yatırım temelli Türkiye ve Yurtdışında yaptığımız etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecektir. Bu etkinliğin kahvaltı ve yemek bölümleri için geçerlidir.

  Eğitime katılan “İGEME AKADEMİ” katılımcıları İGEME hizmetlerinden ekstra %10 indirimle hizmet alacaklardır. Yıllık anlaşmalarda tüm ay ödemelerinde geçerlidir.
 • İGEME AKADEMİ sertifikaları uluslararası akreditasyon süreçlerince tanınma ve veri tabanı kontrollerine haizdir.
 • Eğitimlerimiz ile uygun iş alanlarında çalışacak arkadaşlarımız sürekli İGEME ailesi ferdi olarak dökümantasyon ve bilgi talebine devam edebilir. Referans mektubu alabilir
 • İGEME AKADEMİ katılımcıları önceden belirlemek ve her fuarda sadece 1 firmaya yer vermek koşulu ile İGEME nin Türkiye deki fuarlarında standında ürünlerini teşhir edebilir.
 • İGEME AKADEMİ sertifikasını alan şirketler ve çalışanlar diğer İGEME AKADEMİ WORKSHOP ve UZMANLIK PROGRAMLARINA ve şirketlerine %10 indirim kazanırlar

SABAH GRUBU 15 KİŞİ

Hafta içi sabah grubu
(İstanbul – Ankara – İzmir – Antalya)
Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe
(08.30 – 12.15 45 dakikalık 4 ders )

HAFTA İÇİ AKŞAM GRUBU
(İstanbul – Ankara – İzmir – Antalya)
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
(17.00 – 20.45 45 dakikalık 4 ders )

HAFTA SONU TAM GÜN
Cumartesi Pazar (9.00 – 17.30)
12 GÜN: 96 SAAT

TÜM ORTAK GRUPLAR
Ortak Online ve Video eğitimler
Online Eğitim
Ayda 16 saat 3 ay 48 saat
Video İzleme
Toplamda 99 saat video
izleme görevi
Sınav başarı 70 ve üstü alanlar sertifika alacaklardır.
90 ve yukarısı başarı belgesi
alacaktır.

Eğitim Yeri
İGEME Ofisleri ve Eğitim Kurumları sınıflarında
Acık büfe cafebreak

Eğitim Fiyatı
24.000TL (KDV Dahil)

Sertifika
Medipol Üniversitesi SEM katılım sertifikası
İGEME uluslararası Geçerli İngilizce Sertifika
European Education and Training Accreditation Center sertifikası ve kontrol

HAVALE İLE ÖDEME İÇİN;
Hesap Adı: İgeme Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Hesap NO: Ziraat Bankası – TR 1100 0100 0851 9753 2579 5001
Katılım Bedelleri İade Edilmez. Düzenlediğimiz Diğer Bir Eğitime Aktarılır.

İGEME Akademi

Yorum Ekle

Takip Et

En Güncel Mesleki Eğitim ve Sertifika Programlarımızdan anında haberdar olun.